Kundak | Konular | Kitaplar

Vali ve Kaymakamlar da Türbanlı Olabilecek


Başbakan Recep Tay­yip Er­do­ğa­n'­ın 30 Eylül'de açık­la­dı­ğı 'De­mok­ra­tik­leş­me pa­ke­ti­'nin ar­dın­dan ka­mu­da ser­best bı­ra­kı­lan tür­ban, geç­ti­ği­miz perşembe gü­nü Mec­li­s'­e de gir­miş­ti.

Başörtüsü, dev­le­tin üst ka­de­me­le­ri­ne de ge­li­yor. Va­li ve kay­ma­kam ata­ma­la­rın­da tür­ba­nın yo­lu açıl­dı.

İÇİŞLERİ BAKANI "SAKINCA YOK" DEDİ

İçiş­le­ri Ba­ka­nı Mu­am­mer Gü­ler, va­li ve kay­ma­kam­la­rın tür­ban tak­ma­sın­da bir sa­kın­ca ol­ma­dı­ğı­nı açık­la­dı.

Mec­li­s'­te ga­ze­te­ci­le­re ko­nu­şan ve tür­ba­nı si­ya­si bir sim­ge ola­rak gör­me­dik­le­ri­ni, açı­lı­mın bir uzan­tı­sı ola­rak de­ğer­len­dir­dik­le­ri­ni be­lir­ten Gü­ler, "Biz ba­şör­tü­sü­nü as­la si­ya­sal sim­ge ola­rak gör­mü­yo­ruz. Nor­mal­leş­me, çö­züm sü­re­ci­nin at­mos­fe­ri­nin bir uzan­tı­sı ola­rak gö­rü­yo­ruz. Ka­mu ku­rum­la­rın­da­ki ça­lı­şan­lar­la il­gi­li yu­mu­şa­ma gel­di­" de­di.

"ZAMANLA O DA OLACAK"

Gü­ler, tür­ban­lı va­li ve kay­ma­kam olup ol­ma­ya­ca­ğı so­ru­su­na ise "Za­man için­de bu nor­mal­leş­me­yi sür­dü­rü­rüz, za­man­la ge­re­ği de ya­pı­lır. Ha­yır­lı ol­su­n" ya­nı­tı­nı ver­di.